Het Texelfonds trakteert

Privacyverklaring

Texelfonds, gevestigd aan Abbewaal 35, Den Burg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Postbus 56
1790 AB Den Burg 
www.texelfonds.nl 
info@texelfonds.nl

Dirk Vinke is de Functionaris Gegevensbescherming van Texelfonds. Hij is te bereiken via penningmeester@texelfonds.nl

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Texelfonds verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Project-communicatie
  • Het vastleggen van afspraken met leveranciers, donateurs, schenkers
  • Het versturen van nieuwsbrieven

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens:
Texelfonds neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk ontstaat dat persoonsgegevens niet goed worden beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris Gegevensbescherming of via info@texelfonds.nl

Welke persoonsgegevens worden door ons vastgelegd:

  • Voor-en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer(alleen van personen die ons gemachtigd hebben voor automatische incasso)

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:
Texelfonds hanteert geen bewaartermijn voor persoonsgegevens. De gegevens worden alleen verwijderd indien daar naar wordt gevraagd. De reden hiervan is, dat gemaakte afspraken en gespreksnotities langere tijd bewaard moeten worden i.v.m. project-historie en bestedingsvoorwaarden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Texelfonds verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Texelfonds neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Texelfonds) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Texelfonds gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Personen hebben het recht om vastgelegde gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikte persoonsgegevens door Texelfonds en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er een verzoek ingediend kan worden om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de persoon in kwestie of een ander, door de persoon in kwestie genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan door de persoon in kwestie worden verstuurd naar info@texelfonds.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de persoon in kwestieis gedaan, vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs van de persoon in kwestie met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy van de indiener van het verzoek. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

Texelfonds wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Hier het Privacy Statement als pdf-bestand.